MVTT Đông Nam Phú Thọ

Lấy gì để tạ ơn Chúa với một quá khứ dập vùi như thế? Tìm đâu ra nghị lực với một hiện tại mong manh như hiện nay? Trông vào đâu bây giờ để tiến vào tương lai? Đến khi nào Lạng Sơn – Cao Bằng mới theo kịp các giáo phận bạn?
PHÓNG SỰ ẢNH